Koulutustason nousu on vaikuttanut merkittävällä tavalla tuottavuuden nousuun

| | 0 Comments

Suomalaisten koulutustason nousu on tuonut Suomelle runsaasti taloudellista hyötyä. Vaikka koulutus on suuri menoerä, on sillä tästä huolimatta enemmän positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia.

Koulutuksen vaikutus kansantalouteen

Tutkittaessa koulutuksen vaikutusta kansantalouteen on huomattu, että sillä on suurta vaikutusta maamme kansantalouteen, jossa korostuu korkea teknologinen tietotaito. Kerromme tässä artikkelissa lisää niistä vaikutuksista, joita koulutuksella on ollut maamme tuottavuuteen.

Koulutuksen merkitys yksilön tuottavuudelle

Ennen kuin tarkastelemme koulutuksen merkitystä yhteiskunnan tuottavuuden kannalta, on hyvä muistaa, että koulutuksella on suurta merkitystä myös yksilön tuottavuudelle. Kun tarkastellaan suomalaisia palkkatutkimuksia, huomataan pian, että yhden kouluvuoden tuotto on yksilön palkassa keskimäärin 7-8%. Tuotto on huomattavan paljon suurempi, jos laskelmassa huomioidaan korkeakoulutuksen mukanaan tuoma alentuma työttömyysriskiin. Koulutuksen voidaan siis sanoa olevan kannattava sijoitus myös yksilölle itselleen.

Monia koulutuksen yksilölle tarjoamia hyötyjä on vaikeaa mitata taloudellisin mittarein

Koulutus tuo mukanaan myös monia sellaisia hyötyjä, joita on vaikea mitata taloudellisin mittarein. Optimaalinen koulutus auttaa työntekijää luottamaan omiin kykyihinsä selviytyä hänelle annetuista työtehtävistä sekä vaikuttamaan omaan työhönsä ja työolosuhteisiinsa. Tällä saattaa olla suurta merkitystä työntekijän työhyvinvoinnille, joka parhaimmillaan auttaa jopa ehkäisemään työuupumusta ja suoranaista loppuun palamista. Toisaalta koulutetulla työntekijällä saattaa muutoinkin olla kouluttamatonta enemmän työkaluja, joiden avulla hän pystyy pitämään huolta omasta työkyvystään sekä hyvinvoinnistaan. Vaikka usein sanotaankin, että tieto lisää tuskaa, niin joissakin tapauksissa tiedolla ja koulutuksella voidaan myös tehokkaasti ehkäistä ylimääräisen tuskan aiheutumista.

Vaikka tällaisia vaikutuksia onkin vaikea mitata taloudellisin mittarein, voidaan kuitenkin sanoa, että ehkäisemällä työuupumusta voidaan säästää yhteiskunnan varoja sekä yksilön kokemia tragedioita. Loppuun palaminen saattaa pahimmillaan johtaa pitkäaikaiseen yökyvyttömyyteen, mikä puolestaan aiheuttaa kuluja sekä yhteiskunnalle että yksilölle – puhumattakaan loppuun palamisen yksilölle aiheuttamasta henkisestä kärsimyksestä. On selvää, että hyvinvoiva työntekijä on huonovointista työntekijää tuottavampi! Kaikkea ei voi, eikä pitäisikään, mitata rahassa!

Koulutuksen mukanaan tuoman kohonneen tuottavuuden merkitys yhteiskunnalle

Vaikka yhteiskunta toki joutuu sijoittamaan paljon kansalaistensa koulutukseen ja vaikka koulutetun työntekijän palkkamenot ovatkin suuremmat kuin kouluttamattoman, niin yhteiskunta saa kyllä takaisin enemmän kuin sijoittaa. Koulutus nimittäin näkyy työntekijöiden entistä parempana tuottavuutena, mikä puolestaan näkyy yhteiskunnan toiminnan parantumisena. Voidaankin sanoa, että kansalaisten kohonnut koulutustaso nostaa elintasoa sekä tyytyväisyyttä elämään. Tyytyväisyys tuo mukanaan turvallisuutta ja voidaankin puhua koulutuksen aikaan saamasta positiivisesta kehästä, jossa hyvät asiat kiertävät kehää ja saavat aikaan aina vain enemmän hyvää kehässä kiertäessään. Koulutuksen merkitystä ei koskaan pitäisikään aliarvioida ja siihen, jos mihin kannattaa sijoittaa!

multicolor-business