Pohja koulutukselle luodaan jo varhaislapsuudessa

| | 0 Comments

Elintapojen pohja , joihin voidaan katsoa liittyvän myös koulutusmyönteisyys, luodaan jo varhaislapsuudessa. On todettu, että vanhempien, erityisesti äidin, koulutustaso vaikuttaa myös lasten tulevaan koulutustasoon. Varmasti erityisesti kodin ilmapiirillä sekä kodin suhtautumisella koulutukseen onkin suuri vaikutus siihen, miten lapsi ja nuori näkee koulutuksen sekä sen tarjoamat mahdollisuudet.

Virikkeellinen kasvuympäristö luo pohjan hyvälle oppimiselle

Varhaislapsuuden virikkeellinen kasvuympäristö on oiva pohja hyvälle koulumenestykselle. Kun lapsi saa tutkia ja kokeilla, erehtyä ja kokeilla uudestaan, on hänellä hyvät mahdollisuudet kehittää omaa ajatteluaan. Leikki on tärkeää lapsen kehitykselle ja ellei lapsi saa leikkiä, on tästä haittaa lapsen mielikuvituksen ja oman ajattelun kehittymiselle.

Runsaalla lukemisella on havaittu olevan suurta merkitystä lapsen kielitaidon ja kielellisen tietoisuuden kehittymiselle. Kirjastoretket ja iltasadut ovatkin tärkeä osa virikkeellistä kasvuympäristöä. Tämän lisäksi on tärkeää huolehtia lapsen riittävästä levosta ja ravinnosta.

Nuorta kannattaa kannustaa pohtimaan omia vahvuuksiaan ja mielenkiinnon kohteitaan

Kun nuoren on aika valita omaa koulutuspolkuaan, saattaa perheen tuki olla tarpeen. Koulutustarjonta on erityisen laaja eikä nuoren ole välttämättä helppoa valita jyviä akanoista. Onkin tärkeää kannustaa nuorta pohtimaan, mistä hän on kiinnostunut ja missä hän on hyvä. Vahvuuksia ja erityistaitoja on saattanut kertyä esimerkiksi harrastusten tai kesätyön kautta. Ehkä nuori on toiminut usean vuoden ajan naapurin lasten lapsenvahtina ja huomannut tulevansa erityisen hyvin toimeen lasten kanssa, mikä saattaa aiheuttaa kimmokkeen lastenhoito- tai opetusalan opiskeluun. Tai ehkäpä nuori on erityisen hyvä autokuski ja autot kiinnostavat muutenkin erityisen paljon, mikä taas saattaa johtaa aivan edellä mainittua erilaiseen koulutuspolkuvalintaan.

Vaikka nuorta kannattaakin kannustaa pohtimaan omia mielenkiinnon kohteitaan sekä vahvuuksiaan, on hyvä pitää mielessä myös realismi ja pohtia, millaisille aloille nuorella on realistiset mahdollisuudet päästä opiskelemaan. On hyvä tutustua etukäteen myös alan työllistymisnäkymiin sekä palkkaukseen. Vaikka jokin ala kiinnostaisikin nuorta, saattaa matalapalkka-alalle hakeutuminen alkaa harmittaa myöhemmässä vaiheessa. Palkkauksen ja alan kiinnostavuuden suhdetta kannattaakin punnita tarkkaan etukäteen. Kuitenkin on hyvä myös muistaa, että nykyaikana urapolun valinta on enää harvoin lopullinen – eikä sen tarvitsekaan olla!

multicolor-business